لینک دات آی آر

مختصر و مفید

Software design pattern - Wikipedia
لینک کوتاه
تعداد بازدید
108

آمار براساس بازدید در 30 روز اخیر

آمار براساس کشور های بازدید کننده

آمار براساس بازدید در 30 ماه اخیر